هیچی دیگه همین ...حرفی ندارم...خیلی هم چسبید ...یکروز جمعه صبح تعطیل… https://t.co/X5TdvrRTMa .