از دیروز مرکزمونم تمیز کردیم با یکی از همکارا کل سیستم و سرور وهرچی بود بهم ریختیم تمیز کردیم ...