قرار شد ازشنبه تمیز تحویل بدم ولی دیگه شیفت نظافت بزارم هر شش روز یکبار