خیلیم خوبه الان مدیر عامل و ریس هیت مدیره اومدن بازدید سرزده...خوبه همه جا مرتب بود فقط سرور خیلی بهم ریخته بود گفتم داشتم تمیز میکردم بقیه میگن میترسیم بریم سراغش چیزی خراب کنیم ...منم خیلی ریلکس تمیز کردم سرور ویوپی اس خاموش کردم شبکه تعطیل شد گفتم شده دیگه خاستم تمیزکنم