ازفردا باید پیاده برم سرکار ...یا تا مسیری برم که یک مسیرکرایه تاکسی بدم