امسال عید باید لباس برای فاطمه هم بگیرم میگه کی بریم خرید ...هرچندجای نداریم بریم احتمالا هم روز اول عید وسال تحویل سرکار باشم