سرگیجه وتهو دارم بهمم ریخته تنگی احساس تنگی نفسم دارم