دوهفتس مشغول خونه تکونی شدم تموم نشده هنوز...امروز اتاق خواب تموم شد فقط مونده کمدخودمو جارو برقی ...سالن هم که نگوووووو ..خسته شدم دیگه
روزی یکساعت تا دوساعت بیشتر نمیتونم کارکنم ‎· elahep8387