دوروزه مشغول مرکز تکونی بودیم...دیگه با اجازه وبی اجازه مسولین تاجای… https://t.co/qa083b6M6M .