دهان خشکه برای چیه؟ازدیروز دهنم خشکه مدام
آب به قدر کافی می خوری؟ ‎- Myri∂m
@myriam میخورم ولی نه خیلی ‎- elahep8387