دیشب رفتیم فلافل خوردیم و لبوووو خیلی هم چسبید....میگفتیم کادو که نگرفتیم شام ولنتاین بخوریم