دیروز ظهر بهم میگه لبو میرم بگیرم ...بعد گفت لبو نبود ولی یچیزی گرفتم که چندساله میخاسی ازاون سال به اولین چیزی که ذهنم خطور کرد همین بود ...اولین وآخرین بارم همون ۷سال پیش بود که باردار بودم خوردم نا دیروز که دیده بود خرید برام ...م
PhotoGrid_1455425263607.jpg
انقدر ذوق مرگ شدم ‎- elahep8387