بالاخره بعداز ۷سال دیدیم خریدیم...اولین وآخرین بار باردار بودم… https://t.co/N3iU3H2bA8 .