از وقتی که شنید از طرف شرکت بهم بهادادن و برای یکسری کار قرار شده مبلغی پرداخت کنن صداش دراومده که من از اول مخالف ایشون بودم و وووو