دوروز پیش سرکار تارسیدم بیمارستان فشارم ۶بود ..ازفشار عصبی یکدفه دستام خشک شد مثه این چار چنگولی ...دوروزه یه دستم هنوز خشک مونده انگشتام حرکت نداره
ای بابا :| الان بهتری؟ ‎· پریســــا
من این حس خشک شدگی بدن از فشار عصبی و فشار کم رو تجربه کردم وحشتناکه :( هنوز یادش میفتم بدنم میلرزه..... بهتری ؟؟ ‎· MaryaM
ایشالا زودتر خوب شید ‎· kargadan
@parisa: ممنون عزیزم..ولی مثل اینکه همچنان ادامه دارد با کوچکترین فشار عصبی همونطور میشم ‎· elahep8387
@mimbs: ممنون عزیزم فدای شما خانمی بهترم ...ولی ادامه داره وای خیلی وحشتناکه دست وپام خشک بود وهیچ حرکتی تا چندساعت نداشت ‎· elahep8387
ای وای... دکتر اینا رفتی؟ ‎· Bahareh msh
@baharehmsh: یله رفتم ‎· elahep8387