دیگه چیزی نمونده به وزن دلخواه ...از ۸۰ به ۶۳۳۰۰.. https://t.co/hBgDQPy0Ny .