بمن میگه خداکنه مرتیکه یچیزیش بشه که این بلا سرتو اومد...میگم فعلا که بلاها داره سرخودم درمیاد