انقدر چندوقته بهم ریخته روحی وجسمی هستم که تحمل هیچی ندارم...کلی هم ناشکری کردم که ای کاش فاطمه نبود ای کاش فلان..حداقل مسولیت نداشتم ازهمه سختتر مسولیت یکی دیگه هم داشته باشی با شرایط من