گفتن عیدی رو اواسط اسفندماه نصفشومیدن حتما البتقی هم بعد از عید....خب فکر کنم دارو آمپولای فاطمه وخودم وبگیرم هرچی امسال عیدی بگیرم