امروز ساعت ۷صبح فاطمه بیدارم کرده مامان موهامو شونه بزن خوشگل برام درست میخام لباسامو بپوشم ...میگم مامان الان ساعت ۷ صبح کو تا ظهر که بریم لباست کثیف میشه ....زده زیر گریه که فکر میکنی من بچه کوچولو هستم لباسامو کثیف کنم و مراقب نیستم گفتم باشه مامان جون ببخشید من اشتباه کردم از دست بچه های الان م