اسپری دخملی...دختر که داشته باشی هیچی کم نداری لاک خریدنش کم بود که… https://t.co/iBrPhLlGsq .