میگه عکس ازخودم کوچیک نداشتم دیگه عکس خودتو میزارم باشه تا بریم عکس… https://t.co/mV4Uga8WgX .