الباقی هم گفتن هفته دیگه میریزن اگرهم لیست حقوقی رو بدن حقوق اسفندماه هم ۲۷میریزن بحساب ...