نوت ۳ ونوت۵ گوشیهای که راضی بودم ...اس ۶ که یکماه هم نتونسم باهاش… https://t.co/aaIwfXi4ee .