مادرودختری اخمووعصبی....وای به روزی که یجورای بی اعصاب بشم دقیقا مثل… https://t.co/v0XyBGZAKK .