بعداز ۹سال سابقه کار افتادن دنبال اینکه نیرو عوض کنن ونیرو تازه کار بیارن ..چندروزه خیلی حالم خوب نیست