چندوقت بدنم خشک میشه فشارم خیلی پاین میاد طپش قلب دارم حالا که حالم بدشده وبیحال واورژانس اومده باقرص زیرزبونی ورسوندن به بیمارستان و نوار قلب وگفتن احتمال سکته زیاد داری تا طپش قلبت زیاده و ودرد داری تاسه تا قرص میتونی بخوری بهتری وگرنه که باید بری بیمارستان ...وتوی اون حال بدی میگن حتی ضربان قلبت ضعیف شد وفلان...کلی هم دکتر لطف کرد ترسوندم
دیگه توانای قبل وندارم ‎· elahep8387