برای هرکسی کاری کردم ودلم سوخت همون آدم باهام بد کرد