عجب آدمای هستن میره تو شیفت اقایون میگه من ویکی از خانما اینجا فقط نماز میخونیم بقیه نمیخونن آحه بتو چه ربطی داره