نه به اون مشروب خوردن و تعارف کردن که برای من بیاری نه به اینکه الان میشینی این حرفارو میزنی و تسبیح و دعا خوندنت....منم ادعای ندارم خوبم ولی هرچی هستم سعی میکنم ظاهرسازی نکنم یا کسی ناراحت نکنم