چه سال بدی رو شروع کردم ازرور اول وموقع تحویل سال
ای بابا، چرا؟ ‎- تلگراف
@mehd1: موقع سال تحویل سرکار ...بعد گفتن قرارداد نمیبندیم وهمچنان دراسترس بسر میبرم که اخراج هسم یانه ‎- elahep8387