کی میشه بیام اینجا ازخووشحالیام بگم که چندوقته فقط درگیری داشتم