مدتیه خیلی حرفا دارم وسکوت کردم...مدتیه ناراحتی از کسای دارم که… https://t.co/C5KauWB4iE .