یوقتای میشه که میشینی خوب فکر میبینی واقعا سرگذشتت خیلی از درگذشتت… https://t.co/Kl0tbQ2XF4 .