یوقتای میشه که میشینی خوب فکر میبینی واقعا سرگذشتت خیلی از درگذشتت غمگین تره...اونموقعس که تصمیم میگیری سر گذشتت هرچی گذشته بهت و بزاری وحتی نخای یک لحطه برگردی و نگاه کنی ...امیدوارم هیچ کس تو زندگی به اون حد نرسه