این که توقع داشته باشی زندگی باهات خوب باشه چون تو باهاش خوبی مثل… https://t.co/wpfzuxIwV4 .