گاهی با دویدن برای رسیدن به کسی نفسی برای ماندن در کنار او نخواهی… https://t.co/LIS7nKMT4n .