چندساعته جمع اوری و یکروزه اسباب کشی کردم ولی چندروز هنوز مشغول… https://t.co/LuyqzdRk7W .