یوقتی میرسه که کم میاری.. همه چی برات آخرش میرسه ..میگی آخرشه ...هیچ… https://t.co/msR5EhL8JX .
تا شقایق هست زندگی باید کرد... ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™