بالاخره زندگی اون روی خوبشم داره بمنم نشون بده بعداز ده سال ورق زندگی منم برگشت خداروشکر دعام کنید