بعداز چندسال باخونوادم راحت تونستم حرف بزنم ..بخصوص با مامانم خیلی راحت وصمیمی