این چندسال باباش نیود حالا یاد دخترش افتاده وبرای اذیت کردن منم شده میاد میبرتش