ازدیروز قرص خوردم‌بالاجبار که‌بخابم فقط‌زمان ودوری دخترم‌بزام‌طودتر بگذره وتموم‌بشه