بهم میگن حساسیت نشون نده که کنارت نیست هرچی حساسیت نشون‌بدی‌بدتر میکنن برای اذیت کردنت