برم مامان و برادر وبیدار کنم اماده بشن تا ۹ونیم بریم بیرون ازخونه