تا اینجا کارشناسی ومراحل خوب پیش رفته ..میمونه ابلاغیه و اعتراضی نباه وبره برای مزایده