لعنت به این روزای که سخت میگذره تا یکسال دیگه باید صبر کنم