باید دوهفته دیگه برم ببینم اگر ابلاغیه و اعتراضی نکرده باشن کارای مزایده رو بکنم امیدوارم نوبت مزایده هم برام خیلی باتاخیر نندازن ...ه