ازدومیلیاردوصدمیلیون تومان قیمت کارشناسی ...حدود ۴۷۰میلیونش سهم من میشه