همه وجود و هستی من از آن توست ..عزیزدل مامان https://t.co/KtpGegAzKJ .